Categorie archief: Communicatie

Een brandwacht geeft iedereen een veiliger gevoel

Een brandwacht is iemand die zich vooral bezighoudt met het evalueren van potentieel brandgevaarlijke situaties. Het doel van een brandwacht is om iedereen een veilig gevoel te geven en uiteraard om te voorkomen dat er brand uitbreekt. Door het gevaar op brand te reduceren wordt de werkomgeving automatisch een veiligere plaats. De analyse van een brandwacht kan plaatsvinden op plaatsen met een verhoogde kans op brand, maar ook op alledaagse werkplekken en openbare ruimtes. Brandwacht worden eigenlijk overal ingezet om de kans op brand te verminderen en mensen een veilig gevoel te geven.

Het profiel van een brandwacht

Een brandwacht is een oplettend persoon die op de details let. Brandgevaarlijke situaties worden door veel mensen over het hoofd gezien, maar een brandwacht heeft meteen door dat er iets niet pluis is. Uiteraard komt er een speciale opleiding aan te pas. Hier leren brandwachten waar ze op moeten letten en hoe een potentieel gevaarlijke situatie eruit zou kunnen zien. Brandwachten zijn meestal alerte personen die goed tegen stress kunnen. Natuurlijk is het herkennen van brandgevaarlijke situaties niet de enige taak van een brandwacht. Ze moeten natuurlijk ook weten wat er moet gebeuren om de kans op brand daadwerkelijk te laten afnemen. Brandwachten geven advies over hoe brand voorkomen moet worden en ziet erop toe dat er ook daadwerkelijk maatregelen getroffen worden. Ze doen routinematig controles maar zijn ook ter plaatse als er iets verkeerd dreigt te gaan. Een brandwacht zijn is een gevarieerd beroep. Je moet goed om kunnen gaan met mensen en graag op onderzoek uit willen gaan. Bij G4s kun je brandwachten inhuren om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De professionals van G4s hebben ervaring en zijn stuk voor stuk gecertificeerd. Brandpreventie kent voor hun geen geheimen.

Van groep naar team: wat is het verschil en hoe kom je er?

Noem je jezelf een groep of een team? Vaak worden deze aanduidingen door elkaar gebruikt, maar er is een verschil. In dit artikel een korte schets van de karakteristieken en de ontwikkeling van groepen en teams om inzicht te geven in samenwerking.

Wanneer werk je in een groep?

De definitie van een groep is twee of meer mensen die samenwerken met een bepaald doel voor ogen. De individuen communiceren en zijn afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken (Robbins & Coulter, 2013). Groepen kunnen formeel en informeel van aard zijn. Een voorbeeld van een formele groep vind je terug in bedrijven, zoals een groep inpakkers aan de lopende band. Zij hebben een taak die is voortgevloeid uit een organisatiedoelstelling (Robbins & Judge, 2011). Formele groepen zijn nog verder op te splitsen in bevelgroepen of taakgroepen. Informele groepen worden onderling gevormd en zijn sociaal van aard. Vaak zijn deze groepen gebonden door gedeelde interesses of vriendschappen.

Stadia van groepsontwikkeling

Wanneer je samen bent geplaatst om een bepaald doel te realiseren, ben je niet direct een vlot lopende machine. Groepsontwikkeling is een proces. Bruce Tuckman (psycholoog) heeft onderzoek gedaan naar teamvorming. Hij heeft aangetoond dat een groep vijf fasen doorloopt. Het kan zijn dat een groep blijft steken in een bepaalde fase. Ook worden sommige fase simultaan doorlopen of begint de cyclus opnieuw. Hieronder de vijf stadia.

  • 1 – Formering (of vormen)

Hierin wordt men lid van een groep. In deze fase wordt ook het doel van de groep bepaald en een leider aangewezen. Er heerst nog veel onzekerheid en de verhoudingen zijn nog niet helemaal duidelijk.

  • 2 – Schikking (of stormen)

In deze fase worden, mede door conflicten, de verhoudingen bepaald. Het individu wordt enigszins beperkt door het lid zijn van de groep en biedt hiertegen weerstand.

  • 3 – Normering (normeren)

In deze fase ontstaan relaties en samenhang. Teamleden staan meer open voor elkaar en vatten meningsverschillen daarom niet meer op als persoonlijke aanvallen. Er zijn rollen en taken verdeeld en er worden doelstellingen geformuleerd.

  • 4 – Presteren

De groep functioneert in fase vier naar behoren nu alle pijlen zijn gericht op het goed uitvoeren van taken. Het team is gericht bezig om de doelstelling te halen. Elk teamlid is bekend met de werkwijze en staat hierachter. Het werken is plezierig, harmonieus en gaat voorspoedig. Ook is ieders gedrag flexibel.

  • 5 – Afwikkeling (uiteengaan)

Het doel is bereikt en het team wordt daarom opgeheven. Tegen het einde van de periode daalt mogelijk de motivatie omdat er een onplezierig moment te wachten staat. Het team valt uiteen.

Figuur 1 fasen van teamontwikkeling, door M. Vroemen, 2014, geraadpleegd op 21 december 2017 via http://martijnvroemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/tuckman-teamontwikkeling-uit-team-op-vleugels-2009-martijn-vroemen-teamwerk-10.jpg

Figuur 1 fasen van teamontwikkeling, door M. Vroemen, 2014, geraadpleegd op 21 december 2017 via http://martijnvroemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/tuckman-teamontwikkeling-uit-team-op-vleugels-2009-martijn-vroemen-teamwerk-10.jpg

In de afbeelding is de ontwikkeling van groepsfasen uitgebeeld door Martijn Vroemen. De grijze lijn die zich langzaam omhoog beweegt representeert de effectiviteit van de groep. Deze lijn is te lezen van beneden (lage effectiviteit) naar boven (hoge effectiviteit). Na verloop van tijd wordt de productiviteit hoger. De lijn wordt weergegeven op de horizontale as die zich van links naar rechts beweegt. Zoals de pijl in cirkelvorm aangeeft, bevinden groepen zich mogelijk in een cyclus tijdens stadia twee tot en met vier.

Wanneer zit je in een team?

Teams zijn formele groepen die samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel. In tegenstelling tot groepen dragen teams samen een verantwoordelijkheid voor hun (totale) productie (Robbins & Coulter, 2013). Effectieve teams hebben acht punten waardoor ze worden gekenmerkt:

 • Heldere doelen
 • Relevante vaardigheden
 • Onderling vertrouwen
 • Eensgezindheid
 • Goede communicatie
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Geschikt leiderschap
 • Interne en externe ondersteuning

Te onderscheiden soorten teams zijn:

Probleemoplossende teams. Een aantal personen die zich bezighouden met een vraagstuk.
Zelfsturende teams. Teams met eigen verantwoordelijkheden en autorisatie.
Crossfunctionele teams. Leden uit verschillende afdelingen werken samen aan één case.
Het toverwoord dat teams tot betere prestaties leidt is synergie.

Omdat tegenwoordig zoveel bekend is over teams, zijn er ook organisaties die zich specialiseren in teamontwikkeling. Deze zijn gericht op bijvoorbeeld erg jonge teams (in storm fase) of teams die op de automatische piloot draaien. Tot slot kunnen tegenwoordig ook virtuele teams worden gevormd. Deze communiceren met behulp van moderne technologie (cloud-werken, video-bellen, etc.) en komen niet in fysieke aard bijeen.

Bronnen en verder te lezen:
Groepsdynamiek.nl. (2013). Tuckmans ontwikkelingsstadia. Geraadpleegd op 21 mei 2015 via http://www.groepsdynamiek.nl/tuckmansstages.html
Robbins, S. P. & Coulter, M., (2013). Management (11e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.
Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2011). Gedrag in organisaties (10e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.
Teamontwikkeling.net. (z.j.). De vijf ontwikkelingsstadia van Bruce W. Tuckman. Geraadpleegd op 21 december 2017 via http://www.teamontwikkeling.net/groepsdynamischetheorieen/ontwikkelingsstadia_Tuckman.asp

Communicatie is ontzettend lastig

Communiceren is moeilijk, dat is al zo wanneer men dezelfde taal spreekt. Wanneer iemand u aanspreekt in een vreemde taal, moet u zelfs echt een knop omzetten, ook als u die vreemde taal beheerst. Iedere taal heeft immers zijn eigen nuances en geschiedenis. Een vertaalbureau weet dat en kijkt bij een vertaling niet alleen naar de tekst die er staat. Echt vertalen gaat veel verder.

De perfecte vertaler

Een vertaalbureau, zoals La Conexión, neemt alleen gedegen vertalers in dienst met kennis van het vak en de taal. Hier spelen zij altijd netjes op in. Vertalers krijgen telkens opnieuw te maken met een specifieke situatie. Natuurlijk hebben zij kennis van het land, de cultuur en de geschiedenis van hun taal, zowel van de moedertaal als van de vreemde taal, maar maken ook zij geen deel uit van het vertaalproces? Vertalen betekent vaak ook keuzes maken, en de ene vertaler zal niet dezelfde keuze maken als de andere vertaler. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Onvertaalbaarheid

Over onvertaalbaarheid woedt een eindeloze discussie. Kan er wel gesproken worden van onvertaalbare woorden of zinnen wanneer de boodschap wel kan worden overgebracht? Dat ligt er maar net aan wat u van een vertaling verwacht. Wilt u alleen weten wat er in de vreemde taal geschreven is of wilt u iedere nuance en woordspeling begrijpen? De ene taal is de andere niet en niet alle culturen kennen dezelfde voorwerpen en gebruiken. Wat dacht u van een specifieke plaats, zoals de Hoge Veluwe? Een Chinees die nooit in Nederland is geweest, zal zich het hoofd erover breken wanneer dit letterlijk overgezet zou worden. Kiest u dan voor een vergelijkbare plaats in China of gaat u het woord verder uitleggen? Vertalen betekent constant keuzes maken en dat is waarom er vertaalbureaus zijn. Zij maken die keuze voor u en proberen zowel de boodschap als de nuance zo goed mogelijk over te brengen.